حاصلِ عمر
می 25, 2017
حیوانات و مسئولیت های انسانی
می 28, 2017

عشق و معنا

هنوز نیآموخته ایم که عشق را معنایی نتوان کرد.

هنوز نمی دانیم که عشق در هیچ قالبی نمی گنجد،

که اگر قالب پذیر بود، عشق نبود.

هنوز نمی دانیم که رفتار عاشقانۀ انسان ها، متفاوت است

و همۀ  سعی بیهوده مان، قیاس رفتارهای عاشقانه است،

که چه؟ که گُل نُماد عشق است؟

شیء را نُماد عشق قرار میدهیم؟

یا عشق را مُنظَم میکنیم به شیء؟

نه!

هیچ شِی ای نمی توانَد نُمادِ مفهومی انتزاعی قرار گیرد.

شاید عشق را در تپش هایِ قلبِ معشوق توان یافت

که گوش نواز ترین موسیقی است

برای عاشق.

و تو هنوز نمی دانی عشق چیست …

Sartrouville

27/May/2017