یادِ یار
آوریل 23, 2019
بهارانه
می 9, 2019

غایب

آن  دلبرِ  دُردانۀ  یکدانه  بَرَم  نیست

سیمین بَرِ مستانۀ  شهد و شِکَرَم نیست

خواهم که نَفَس تازه کند این دلِ خسته

با هیچ کسی غیرِ تو میلِ سَفَرَم  نیست

حیرانِ  نظر بازیِ  عُشّاقِ  زمان ام

حقّا  که  بجز دلبَرَکم  در  نظرم  نیست

گر قلبِ  مرا  تیرِ غم اَت  کرده  نشانه

جانا سِپَر  اندازم  و  از  آن حَذَرَم نیست

چَشم ودلِ من ازپیِ دیدارِ توخون شد

بیداد وجفا بَر دلِ عاشق که کرَم نیست

شادم  که  بجز مهرِ تو در دل  نَنِهادم

غیرِ تو کسی همنَفَس و تاجِ سَرَم نیست

پیمانِ  دلم  را  گره  بر مویِ تو بستم

بشکسته ترازاین دل وآشفته تَرَم نیست

26/Apr/19

Sartrouville