بهاران با من
مارس 18, 2020
فاشیسم – تولّدی دیگر
مارس 22, 2020

غزل نوروزی

روزِ نو گشت و روزگاری نو

غم  نباشد  که  غمگساری  نو

کهنه  شد  کسب  و  کار قدیم

هر که دنبالِ  کسب و  کاری نو

زینتِ  چَه چَهِ  هَزاران  شد

گُلسِتان اَت  به  نو بهاری  نو

زنده  گردیده  وقتِ  بهار

هر درختی به برگ و باری نو

وه چه زیبا  شده  به  فروردین

رقصِ گُل ها به لاله زاری  نو

برگِ سبزی زِ بادِ نوروزی

زنده گردد به شاخساری  نو

فصلِ  بیداریِ  طبیعت  شد

وقتِ هشیاری و  شکاری نو

در چَمانند  زاین  بهارانه

این غزالان  به  مَرغزاری  نو

هر که  پیغامِ  دلبَرَش  باید

بِفِرستَد  به  تک سواری  نو

هان! که بُگذشته بی قراری ها

موعدِ  شادی  و  قراری  نو

هر که از یارِ خود جفایی  دید

وقتِ نو گشتن است و یاری نو

یومِ  شادیّ  و کام  و بهروزی

جشنِ  جمشید  و  یادگاری  نو

 

17/Mars/2020

Sartrouville