صدایِ سکوت
ژانویه 16, 2019
غزال
ژانویه 21, 2019

فدایی

از دیده بُرون شو! که تورا دیده ببندم

هر چند به ما  گفته  بُد  آن دلبرِ زیبا

از این دلِ  شوریده نداند، که نهان بُد

چَشمی  بدهم  در  رَهِ  آن  ماهِ  فریبا

06/Jan/2019

Sartrouville