جفا
نوامبر 5, 2016
بالاتر از سیاهی
نوامبر 7, 2016

فرصت

زمانه  فُرصتِ  ماندن نمی دهد  به  کسی

نگه گذشـتنِ  لحظه، کـه  می رود  نفسی

چو  پُر شود  به  زمانی  خُم  و  پیالۀ  تو

زمانه اَت  به سَر آید به بانگی و  جَرَسی

 

Sartrouville

03/Nov/2016