بهانه
اکتبر 24, 2016
حسادت
اکتبر 25, 2016

فریاد در سکوت

همه جا فریاد است

امّا

من سکوت خواهم کرد

که سکوت

“بی صدا فریاد”  است

فریادهایَم را

می نِهَم در شعرَم

در نهانخانۀ دل …

همه کس

سر به گریبان دارد

امّا

گیسوانِ تو

چوُنان کَلافِ دود

رَها در باد است …

مردمان

زود فراموش کنند

خاطره ها را

امّا

بویِ آغوشِ تواَم با یاد است

بوی

گیسو

آغوش

در سکوتی مُطلق

همه جا همدم و همراهِ من است

همۀ عمر، فَرا راهِ من است

تَپِشِ قلبِ مرا می شِنَوی؟

دلِ من با نِگه اَت آباد است …

 

Sartrouville

Oct/2016