دست های آلوده
ژانویه 4, 2020
بیدار
ژانویه 9, 2020

فریب

این برگ و بارِ جَنگی و زین اَت برای چیست؟

تیر و  کمان  و دَرقِ  وزین اَت  برای  چیست؟

گفتید  که  آفاق  پُر  از  مِهر  می کنیم

این  انزجار و نفرت  و کین اَت  برای چیست؟

آبادِگان  و  خانه  چه  ویرانه  کرده اید

رنگ و  لعاب و  زیور  و  زینَت  برای چیست؟

آن  چهره هایِ  تیره  و  لوث  و  کَریهِ تان

مَشّاطه گانِ  ماه جَبین اَت  برایِ  چیست؟

آن  انقلاب  و  حاصِلِ   نا  مردمیِّ تان

این  منجلاب  و خُبثی  طینت  برای چیست؟

پُر  شد  زِ  مَردُمی  همه  جا  اِدِّعایِ تان

کشتارِ  مردمان  و  کمین اَت  برای  چیست؟

گوئید  زآن  که  مالِکِ  هفت  آسِمان  شدید

افزونِ  آز  و  حرصِ  زمین اَت  برای چیست؟

بَس  ادِّعا  زِ  بهجتِ  این  مُلک  کرده اید

پس ناله هایِ  زار و حزین اَت برای چیست؟

مُردند  مردمان  زِ  تُهی دستی  و   نیاز

این فَربِهی و جانِ  سَمین اَت  برای چیست؟

پیمان!  سروده ای غمِ  این توده ها چه نیک

این اشک هایِ نابِ غمین اَت برای چیست؟

 

07/Jan/20

Sartrouville