ترانه
آگوست 16, 2018
امید
نوامبر 20, 2018

قاصد

قاصد! به  کویِ وی گذر و حالِ من بگو

از  لحظه هایِ  خلوَتِ   دنیایِ  من  بگو

با او بگو زِ فُرقَت و هجران و درد وغم

از  بویِ  یوسف  و  سَمَرِ  پیرهن   بگو