شادی
نوامبر 22, 2016
عریضه
نوامبر 23, 2016

قطره ها

باران که می بارَد

چشم بر آسمان می دوزی

و می نِگَری قَطَراتِ باران را

و دنبال می کنی

هر قطره را

و نقطّ تلاقی اَش با زمین

و فَوَرانِ خواهش …

باران

برای اَت تداعیِ پاکی عشق است

چترَت را به کناری می نِهی

دست و دل اَت را بر آسمان می گیری

تا شاید

قَطَرات اَش

بپوشانَد اشکِ چُشمان اَت را

و بِشوید دلِ چون آینه اَت  را

که پوشیده است

با غُباری از اندوه …

 

Sartrouville

23/Nov/2016