امان
نوامبر 18, 2016
جنون
نوامبر 20, 2016

قفس

غمگین تَر  از حکایتِ هـجران  شنیده ای؟

شیرین تری زِ  عشقِ  به دُردانه دیده ای؟

دل را  جُدا  کن  از  قَفَسِ  تنگِ  سینه ام

وآنگَه  نِگهی  بر  دلِ  محنت  کشیده ای

Sartrouville

19/Nov/2016