گُلِ سرخ
آوریل 12, 2017
کجا؟
آوریل 13, 2017

لب و سراب

چَشمانِ  خُمارت  بِنِگَر  جامِ  شراب است

گر سر بِنِهَم  دَر  بَرِ تو،  بِستَرِ خواب است

بوسیدنِ  آن  لعلِ  لبان  وآن  گُلِ  روی اَت

از بهرِ منِ  تشنه  لبی، همچو سراب  است

خواهم  به کنارم  بکشم   پیکرِ سیمین

صد نقشه کشم بهر دلم، نقشِ بر آب  است

من مست و ملامت شدۀ خفته دلان اَم

آن چَشمِ چو پیمانه پُر از بادۀ  ناب است

یکدم  بِنِگر  بر  دلِ  شوریده  که  پیمان

زین باده و لعلِ لبِ تو مست و خراب است

Sartrouville

09/Avril/2017