خُفتگان
مارس 30, 2017
سیزده به در
آوریل 1, 2017

ماشین حساب

کاش می فهمیدم

زندگی، تنها عشق نیست

نه! زندگی اصلا عشق نیست

زندگی، ماشین هایِ حسابی است در دستانِ آدم ها

تا بسنجند سود و زیانشان را

و مطالباتشان را

از روزگار.

اینگونه زیستن را

می بخشم به مصلحت بینان و حسابگرانش

که عشق را نه کاری است با سود و نه زیان

که عشق، از جنسِ خودِ زندگی است

شکننده و بازنده

زندگی، بدون عشق، چیزی کم دارد

چیزی مثلِ هوا

مثلِ آب برایِ ماهی ها

مثلِ نَفَس

کاش می فهمیدم

بدونِ عشق هم میتوان زیست

میتوان حسابگرانه زیست

کاش می فهمیدم

اما…

نَفَسَم بَند می آید

بدونِ عشق و زیبایی ها و شکستن هایش…

 

Sartrouville

22/Mars/2017