امید
آوریل 30, 2017
عشق و جیب
می 1, 2017

متاع

و گاه

دل تنگی را بهانه ای می کنی

برای گریستن

از درد،

که این تنها راهی است

باقی مانده

ار تمامی تسکین ها

در روزگاری

که عشق

مَتاعی است بی خریدار…

Sartrouville

30/Avril/2017