خواهش
ژانویه 9, 2019
صدایِ سکوت
ژانویه 16, 2019

محنت

طفلک دلم  که حسرتِ دلدار می کشد

هر  منَّتی  که  در طلبِ  یار می کشد

روزی به جایِگاه بُتان می نشاندن اَش

بِنگر کنون  که  نازِ خریدار می کشد

بنشسته بُد به  گوشۀ  بازارِ عاشقان

بس  انتظارِ  رونقِ  بازار می کشد

هر سو نگه می کُنَدَش از برایِ  یار

آهی  برایِ  لحظۀ  دیدار می کشد

روزی به خونِ دل اَش طرحِ  عاشقی

نقشی  کنون  زِ  دیدۀ  تبدار  می کشد

از دیده گانِ گشته عیان اَش  که انتظار

در آرزویِ  همدمِ  و  غمخوار می کشد

شد  بارِغم  به دل اَم  از فِراق  دوست

بیچاره خون می خورَد و بار می کشد

این عاشقی و رنج و پریشانی اَش  نِگَر

آخِر  وِرا  به  نزدِ  ستمکار  می کشد

رویَت مَگَردان  زِ دلِ  زار  و  خسته ام

آری ببین که محنتِ  بسیار می کشد

13/Jan/2019

Sartrouville