پیمان
ژانویه 2, 2017
فراموشی
ژانویه 3, 2017

مشکل

دیده پُر  از  دلِ  غمدیدۀ حیرانِ  من  است

غمِ دل، آینه اش  چَشمِ  هراسانِ  من  است

نِگهم راوی عشق است و جنون  و سَمَرش

این دلِ بی خبر و بی سر و سامانِ من است

چه کنم با  غمِ  دل؟ با  که  بگویم  زِ  فِراق؟

که کنون حاصلِ عشقش غمِ هجرانِ من است

آمد  و  با  نِگهش  قفلِ  دلم  را  بشکست

رفته و بُرده  دل و بی خبر از جانِ من است

عیدِ من سالِ نو و هدیه  و مهمانی نیست

جشنِ من، آمدِ جانانه که مهمان من است

خِجِلَم  زآن   که  بَر  آرَم  نِگهی  بر  دگران

عادتم عشق و وفا داری و پیمانِ من است

مشکل از جور و جفا و ستمِ  یاران  نیست

مشکل ازاین دل شیدا و پریشانِ من است

Sartrouville

02/Jan/2017