نصیب
دسامبر 7, 2016
چشم هایت
دسامبر 8, 2016

معامله

شب هایِ عشق، قیمتِ این جان خریده ایم

زعم و گُمان که ساده و ارزان خریده ایم؟

دل  داده ایم   بر  دلِ  عُشّاقِ  روزگار

اشکی فشانده بَر غَمِ  یاران  خریده ایم

تا دست بر کشم بَر خَم اَبرو و زلف او

رامِش  بداده ، رنجِ  فراوان  خریده ایم

سرمست  و  شاد از بده  بستانمان شدیم

دل را  فدا و  سَروِ  خرامان  خریده ایم

تا جان  به  در  بَریم  زِ  تیغِ  جفایِ  یار

هستی به  کف  نهاده  و پیمان خریده ایم

Sartrouville

06/Dec/2016