هم افزایی
اکتبر 19, 2016
سکوت
اکتبر 21, 2016

ملامت

عاشقم من، ملامتم مکنید

بهرِ  جانان  شِماتَتَم  مکنید

سر بِسایَم به آستانِ رهش

منعِ  من  از  ارادتم  مکنید

دردِ هجران روایتی زِ دل است

نادم  از این  روایتم  مکنید

عشق و ویرانی عادتِ پَره است

سعیِ در ترکِ عادتم مکنید

راز و رمزِ سعادتم به دل است

بی نصیب از سعادتم مکنید

گر مرا  بَر  فَنا  دهد  زِ جفا

قصد شور و شهادتم مکنید

دردِ هجران او همان که بس است

درد و  غم  را  زیادَتَم مکنید

جام و پیمانۀ دلم بِشِکست

لذّتِ  درد  و،  راحتم  مکنید

 

Sartrouville

Oct/2016