قصیده یلدا
دسامبر 23, 2016
باز باران
دسامبر 24, 2016

نامه

حالِ من نیز خوب است

جُز جایِ زخم هایی که تازه کردن هایِ گاه و بیگاه اَش آزارَم می دهد …

جُز دلتنگی هایی از نقشِ تصویری در ذهن …

جُز تنهایی های اَم در میانِ جمع …

جُز سکوت و ناگفته های اَم …

جُز شنیدن آهنگی زخم نواز …

جُز بسته بودنِ بالِ پرواز …

جُز رویایی که دست اَم نمی رسد در آغوش گیرم اَش …

جُز حقیقتی دور از انگشتان اَم …

جُز حقیقت عشقی که نتوانم اَش لمس کرد …

جُز هیاهویِ جهانِ پیرامون اَم … برایِ هیچ …

جُز مردمانی سَر دَر گُم در کَلافِ زندگی …

و جُز اشک هایی برایِ از دست دادن ها و ناممکن های اَم …

حالِ من خوب است.

 

Sartrouville

23/Dec/2016