گله
دسامبر 10, 2016
نگران
دسامبر 11, 2016

نرو !

نرو !

عشق را در چشمانم دیده ای

با زبان نگاه با تو سخن گفته ام  ز دل

که نگاه

ترجمان دل است

اما اگر رفتی

برای همیشه برو

و حتی نیم نگاهی نیز به پشت سرت نینداز

و دیگر باز نگرد

که رد پایی و اثری از عشق نخواهی یافت

که این بار

حماقت را نیز بر جای عشق نخواهم نشاند.

نرو !

 

Sartrouville

05/Dec/2016