تبار
مارس 5, 2018
عدالت
مارس 25, 2018

نوبهار

سالِ نو همراهِ جان باش

نغمه و آوازه خوان باش

وَز  برایِ  هَمرَهانَت

مَرهَمِ روح و روان باش

دشمنانت  را رها  کن

در کنارِ دوستان  باش

دوستی با این و آن  کُن

همزبانِ  مردمان  باش

آنچه را بگذشته، بگذر

نغمه پردازِ جهان باش

زندگی از بهرِ دل  کُن

آنچه را هستی، همان باش

 

نوروز بر عزیزان و همگان خجسته باد.

سالی سرشار از صورت هایی شاد، سیرت هایی زیبا، اندیشه ورزی هایِ انسانی و مُتَعالیِ بی پایان برایتان آرزو دارم.

پیمان باقری

Sartrouville