یادگار
آوریل 29, 2017
امید
آوریل 30, 2017

وسوسه

برایِ  وسوسۀ  دلم  که  در  پیِ  تو

چُنانکه شاید و دانی زِ جان گذر کردم

اُمیدِ   آنکه  بیایی  زِ  دَر   در آغوشم

به یادِ آن لبِ شیرین لبی که تر کردم

 

Sartrouville

28/Avril/2017