بیداد
مارس 12, 2019
وفا
مارس 18, 2019

وصف

از سلسله مویَت چه بگویم؟ که خدایی

با   این  رخِ  زیبا  چه  کنم؟ رَمزِ  بقایی

هرگز  نروم   نزدِ  طبیبان  دگر،  چون

بیماریِ  این  خسته  دلم  را  تو  شفایی

ازآن لبِ لعلَت چه بگویم؟که خزف نیست

سیمین  بری  و  دشمنِ   بازارِ  طلایی

جان را  بدهم در  رَهِ  این  ماهِ  دل  افروز

گر  بَر  نِگَه  و  دیدۀ  من   رُخ   بِگُشایی

صد حلقه  زدم  بر دَرَت  هنگامِ  شبانگه

شاید که گشایی دری از لطف و صفایی

پیمان  زِ چه بندم به  تو ای تازه تراز گُل؟

چون دلبرِ عاشق  کُشی  و نَفسِ  جفایی

 

15/Mar/19

Sartrouville