اقتصاد نفتی – توهم  یا در آمد؟
دسامبر 19, 2014
دو بیتی
ژانویه 3, 2015

وصیت نامه

بر مزارم  بنویسید  سفر کرد، نَمُرد

بنویسید که جُز رازِ دلِ خویش نَبُرد

بنویسید که از مَطلَعه تا  وقتِ  سفر

بجُز از غُصه و  اندوهِ  دلِ  ریش  نخورد

بر مزارم بنویسید که دیوانه  برفت

بنویسید ز بتخانه  و میخانه  برفت

بنویسید  زِ جور و ستمِ  عشق گریخت

فارغ از فُرقَتِ یار و  غمِ  جانانه  برفت

بر مزارم بنویسید که انسان بوده است

بنویسید که سرگشته و حیران بوده است

بنویسید  که  در  جمعیتِ  عقل  و  خِرَد

عاشق دلبَرَکی مست و پریشان بوده است

بر  مزارم  بنویسید  سفر کرد و  برفت

بنویسید که چون باد ، گذر کرد و برفت

بنویسید چو مهری نرسیدش زِ کسی

مردمان را چه سبکبار ، نظر کرد و برفت

Sartrouville