وصف
مارس 15, 2019
آرزو
مارس 20, 2019

وفا

من ساده ترین عاشق و شیدایِ تو هستم

مهرَت به دل افکندم و پیمان به تو بستم

لَختی  نِگَهی  بَر منِ  عاشق  نَفِکندی

از خانه بِراندی سَرِ کوی اَت  بِنِشَستَم

گر تیرِ  جفایی  بِزَدی  بر دلِ  بیمار

هرگز نگرفتم  سِپَرِ دَرقه   به  دستم

مَنعَم  مَکُن ای عاقل و فهمیده و هشیار!

اَفسون شده  و عاشق و دیوانه  و مستم

مِهری زِ تو اُفتاده به دل ای صنم ای جان!

کز من بِگُسَستی  و  زِ مهرَت  نَگُسَستَم

زیباتر از آنی  که  بَرَت  دیده  ببندم

مجنون تر از آنم، ز رُخَت دیده  نَبَستم

عهدی که به روزِ اَزَلَم با دل و جان بود

غیر از تو کسی را به دل و جان نَپَرَستم

آن دَم  که  مرا هیچ  بدادی  به  رقیبان

من  مُردَم  و اِستادم  و پیمان  نَشِکستم

 

18/Mar/19

Sartrouville