بهارانه
می 9, 2019
شیدایی
ژوئن 27, 2019

پاسخی به حافظ

حافظ  چگونه گویی مشکل نمی توانی!؟

از دوستانِ  جانی  چونان  توان  بریدن؟

صد رقعه پاره کردم  صد استخاره کردم

فُرقَت  زِ جانِ جانان  گویی زِ جان بریدن

( پاسخِ مصراعی از حافظ: از دوستانِ جانی مشکل توان بریدن)

 

20/May/19

Sartrouville