صدای پای عشق؟
مارس 6, 2017
شما
مارس 9, 2017

پرستش

مَشام اَت هنوز پُر است ازعطر گیسوی اَش

مَست که شدی

آنگاه

تابِ گیسوانِ عَنبرین بوی اَش

طنابِ دارِ توست

و تو

چه اَبلَهانه

خود را به دار آویختی

و هنوز می پرستی

طنابِ دارَت را…

 

Sartrouville

24/Fev/2017