بیخوابی
نوامبر 16, 2016
اپوزیسیون!؟
نوامبر 17, 2016

پرستوها

می گویَند

پرستوها مهاجرَند

آری،

هِجران را می فَهمند،

و از همین روست

که دَر پیِ گمشده ای

سرگردان اَند

بال می گُشایند و

همآره در راه اَند

شب را و روز را

اما هیچگاه نمی یابند

گمگشتۀ خویش را …

و هنوز هم

در نیمه راهِ هِجر

جان می دهند

از جورِ روزگار

دور از دیار و یار …

 

Sartrouville

16/Nov/2016