امید
ژانویه 1, 2017
مشکل
ژانویه 2, 2017

پیمان

عاشقی نَفسِ تباهی و غمِ دل خوردن

از  غمِ  فُرقَتِ  دلدار  و  نگار  اَفسُردن

در ره عشق، همه هستیِ خود را دادن

شبِ  تنهایی  و  از  فُرقَتِ  یاران  مُردن

عاشقی بَستنِ پیمان و فراموشیِ خود

شادیِ  دیدنِ  دلدار و  غم  از دل  بردن

 

Sartrouville

31/Dec/2016