شکنجه و عشق
آوریل 3, 2017
ریشه و اندیشه
آوریل 4, 2017

چشم و دل و دست

رابطۀ عجیبی است بینِ چشم و دل و دست.

چَشم اَت که به گرمیِ نگاهی افتاد،

نگاه اَت که گرم شد،

دست و دل اَت نیز گرم میشود،

می لرزد.

و چه خطایِ بزرگی است،

چشمانی سرد و یخ بسته را به گرمی نِگَریستن

و دستانی سرد را به گرمی فشردن.