معامله
دسامبر 7, 2016
حیران
دسامبر 8, 2016

چشم هایت

پیش و بیش از هر چیز

مُراقبِ چَشمان اَت باش

که ذوب کنندۀ یخ هایِ وجود

و

عُصیانگرِ بَندِگی و سُجود

که گرما بخش

چونان آفتابِ تَموز

و

در دل،

شعله ای خانِمان سوز…

 

Sartrouville

07/Dec/2016