خسته دل
می 4, 2017
روی و بوی
می 5, 2017

چپاول

وقتی روزگار همه چیز را از تو دِریغ می کند

همۀ هستی اَت را می گیرد

تو

خودَت را از خودَت دِریغ مَکن

تنها چیزی که نمی توانَد از تو بگیرد خودِ تویی…

Sartrouville

05/May/2017