انقلاب و آزادی
فوریه 20, 2017
زبانِ نگاه
فوریه 21, 2017

چینی بند زن

شغل جالبی است،

مدّتی است مشغولِ اِحیای شغل های به دستِ فراموشی سپرده ام.

“چینی بند زن” شده ام.

بی مُزد و مِنّت

بند می زَنَم

چینی هایِ شکسته را

بند هایی بَر شکسته هایِ دل اَم …

 

Sartrouville

20/Fev/2017