روایت
آگوست 24, 2019
به یادِ سحر، دختر آبی
سپتامبر 10, 2019

کار دل

کاری به دلم ندارم ای دوست

کاین آتشِ جان،  بهانۀ  اوست

صوتی که زده  شَرَر به جانم

از  نغمۀ  عاشقانۀ  اوست

هر جا که صدایِ  نغمه  پیچد

زیباییِ  هر  ترانۀ  اوست

آن  برقِ  ستارۀ   شبانگه

رؤیایِ خوشِ  شبانۀ اوست

چَشمی بِنِهم  به خاکِ  پایَش

این دل که بهایِ خانۀ اوست

پیچیده  شَمیمِ  مویِ  دلبر

کاین شاهدِ دلبرانۀ اوست

تیری  که  میانِ سینه  بنشست

زان  اَبرویِ  چون  کمانۀ  اوست

معشوقۀ  شاعر  شکن  است  او

عاشق کُشِ این زمانه “هم او” ست

پیمانۀ  دل  زِ  ناله  پُر  شد

کاری به دلم ندارم ای دوست

 

30/Aug/19

Sartrouville