پیمانه دل
می 3, 2016
دلسوخته
می 16, 2016

کاوش

از چه رو گِردِ جهان می گردی؟

قصدِ آرامشِ جان  می گردی

دَرِ هر بَرزَن  و  در  هر  کویی

پی پیدا و نهان میگردی

عاشقِ دلبری  و  در  پِیِ  او

با دو چَشمِ نگران می گردی

قَدَحِ  باده فرو خورده  ولی

از پیِ دُردکشان می گردی

یارِ  تو  در  بَرَت  اینجا  بُوَد  و

در دل اَت با دگران می گردی

پاریس mai 2015