لب و سراب
آوریل 12, 2017
روزهایِ تیره
آوریل 13, 2017

کجا؟

Happy woman laying on bed

شب گُذارَد سر به بالین و رها از هر غمی

او کجا و دل کجا  و شب نخوابی ها  کجا؟

آرَمیدن  در بَرِ معشوق  و  غافل  از  مَن اَش

دَر بَرِ  وی خُفتن  و  این بی قراری ها  کجا؟

این  تفاوت ها  میانِ  عاشق  و  معشوقه  بین!

شب نخوابی هایِ من، وآن عشق بازی ها کجا؟

خنده  میزد دَر بَر اَش  چون  دلبرِ شیرین  اَدا

خندۀ بیغَش کجا  و  اشک و  زاری ها  کجا؟

گُفتَم اَش کاو عاقبت رسوایِ گردون می شوی

این نصیحت ها کجا  و  روزِ  خواری ها کجا؟

عاقبت  پیمانه ها  پُر میشود  از صبرِ  دل

عشق و سرمستی کجا و سوگواری ها کجا؟

Sartrouville

10/Avril/2017