اشکِ شمع
مارس 27, 2017
بَزَک
مارس 28, 2017

کوری

گاهی بهتر است نبینی

بهتر است از کنارِ خیلی ها و خیلی چیزها، ندیده بگذری

رهایشان کنی

یعنی ندیدی

به کسان و چیزهایی بنگر که ارزش دیدن دارند

بهتر است ….

بهتر است چشمانت را ببندی و بخوابی

و یا خود را به خواب زنی

اصلا بهتر است چشم باز نکنی که ببینی و بفهمی

اصلا بهتر است کور باشی

مثلا تو کوری!

خسته ام از دیدن ها و آگاهی ها

خوش به حالِ کورها و خفته ها

نه!

خوشا به حالِ مُردگان

خوشا به حالِ رفتگان