سنگ خاره
اکتبر 27, 2016
ریشه ها
اکتبر 28, 2016

کوی یار

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

بدین  فِراقِ، خُرده  از زمانه  مگیر

جفا  زِ دلبَرَت  اِی  دل! بهانه مگیر

گَرَت  به  گوشۀ  چَشمی  اشارتی دیدی

سراغِ کُنجِ شبستان و خانه مگیر

Sartrouville

24/Oct/2016