پارادوکس فرانسوی
سپتامبر 30, 2016
پیدا و پنهان
اکتبر 5, 2016

گاهی …

گاهی

دست و دل اَت به کاری نمی رود

حتّی به کارِ مرگ

گاهی

حتّی

حوصلۀ مرگ هم نداری

که مرگ هم حوصله می خواهد

که این هم

دست و دل می خواهد و …

حوصله …

 

Sartrouville

06/Sep/2016