بهانه
نوامبر 25, 2018
سعی
دسامبر 1, 2018

گذرِ عُمر

عُمری به  زیرِ آبیِ این آسِمان  گذشت

عُمری به  راهِ  نالۀ  بیچارگان  گذشت

هرگز  نکرده ام   گله  و  شِکوِه  از زمان

طی شد بسی زمانۀ من  وَه چه سان گذشت

جان داده ام  به  گوشۀ زندانِ روزگار

جانی ازاین شکسته تنِ نیمه جان گذشت

تنها سپرده ام رَهِ این  وادی و  سراب

هر لحظه ام به یادِ رُخ دوستان گذشت

شادی بِشُد زِ دَرگَه  این خانه  و برفت

غم برچهرۀ  مَردُمِ  بی خانِمان  گذشت

سَعیَم بِجا بکرده ام و هَم* به حَدِ  وُسع

بیراهه را  چُنین سِپُرَم  آنچُنان  گذشت

*هَم = همت، تلاش