جنس عشق
می 17, 2017
بزرگی!؟
می 20, 2017

گرداب سکوت

گردابِ  سکوتم  بین، توفانِ  جهان   بوده

ساغر که تو می بینی، پیمانۀ  جان بوده

سهمِ من از این دنیا، عشق  و دلِ خونین بُد

هَست اَش که چُنین است و تا بوده چُنان بوده

خُرَّم به  بهاران  شو؛ این فصلِ  گُل  و بلبل

فصلِ  منِ  دلخسته،  پیوسته  خزان  بوده

طی  شد  همۀ  عُمرم  در  بابِ  نصیحت ها

آن نکته  که  می گفتم، همواره  همان  بوده

صد  شیوِه  نشان  دادم، صد  رازِ  نهان  گفتم

لیک  آخِرِ  راهت  را، بنگر که  چه سان  بوده

آن  روزِ  دَهِش  بنگر، از  بهرۀ   این  دنیا

سهمِ  منِ  شوریده، چشمِ  نگران  بوده

گفتم  بِنِگر  حاصل!  اربابِ  مُرُوَّت  را

گفتا  که  کراماتم، پیدا  و نهان  بوده

 

Sartrouville

18/May/2017