دیوانه و بیگانه
آوریل 14, 2017
همدم
آوریل 15, 2017

گرفتار

خنده ام را مَنِگَر، مستم و پیمانۀ پُر

عاشق و منتظرِ یار  و  زِ غَم  لبریزم

گر چه آزاده ام و رَسته زِ هَر دیواری

دل به زنجیر و گرفتار، چه سان بُگریزم؟

Sartrouville

07/Avril/2017