ذرات وجود
دسامبر 5, 2012
نگار
مارس 28, 2013

گفته آقا بهار می آید

گفته آقا بهار می آید

سبزه و لاله زار می آید

بَهر ماتَحتِ ملّت ایران

کمبوزه با خیار می آید

 

گفته آقا صبور باید بود

همچو نان در تنور باید بود

هرچه ریدیم بر تَمَدّنِ تان

همه را لال و کور باید بود

 

گفته آقا غرور باید داشت

توی صحنه حضور باید داشت

فکر و عقل و منطق و تدبیر

همه درچاه و … زور باید داشت

 

گفته آقا شعار باید داد

دشمنان ! را فشار! باید داد

گرندارید پسته و آجیل

پیشِ مهمان خیار باید داد

 

گفته آقا حماسه باید ساخت

فتنه ! ها را کلاسه باید ساخت

اقتصاد و سیاست ما را

با ملاتی ز ماسه باید ساخت

 

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

 

زاین همه بایدی که ایشان گفت

بَهرِ چاپلوسان و خویشان گفت

لیک بشنو جواب ملّت ما :

همه را زِر زَد و پریشان گفت