اسارت
اکتبر 26, 2016
گناه
اکتبر 27, 2016

یافتی ؟

چون شمعِ پُر شَرَر  پَر  و  بالم  بِسوختی

دلداده تَر   از  عاشقِ   پروانه   یافتی؟

من  واله  و دیوانۀ  هَر  کوی و  بَرزَن اَم

مجنون تَری  زِ  عاشقِ  دیوانه  یافتی؟

لیل و  نَهارِ  من سِپَری شُد به راهِ  صدق

صادق تَری  زِ  مستِ  به میخانه  یافتی؟

گفتم  که جایِ تو اِی گُل! در این دل است

زیبا  نُما تَر  از  گُل  و  گُلخانه  یافتی؟

نوشیده ای و مَستِ زِ هَر جام و باده ای

خونین تر  از  چُنین مِی و پیمانه  یافتی؟

Sartrouville

26/Oct/2016