درباره رنسانسی دیگر

واژه رنسانس، تداعی کننده تحول فرهنگی واجتماعی است. همانگونه که در سرمقاله سایت، رنسانس به منزله کلید واژه معرفی شده و درباره آن نگاشته شده است، اختلاف علمی – فرهنگی طبقات مختلف اجتماعی، سبب ساز مشکلات فراوان اجتماعی، فرهنگی و به تبع آن، سیاسی، بوده است. به اعتقاد ما، بزرگترین و شاید تنها عامل کند کننده و پیشگیرنده روند جهانی شدن، همین تفاوت های عمیق علمی و فرهنگی است و تنها راه برون رفت از این مشکلات، تفاهم و درک متقابل طبقات مختلف اجتماعی در کل جامعه بشری است و این مقوله میسر نیست مگر با افزایش و توسعه دانش و آگاهی های علمی و فرهنگی در میان طبقات دور مانده از سیر چنین تحولاتی. به عبارت دیگر، تفاهم، با افزایش آگاهی نسبت مستقیم دارد و به طریق اولی، جنگ های بین فرهنگی مابین کشورها و ملل مختلف که رنگ و لعاب سیاسی به خود گرفته است، ریشه درسوء تفاهم های ناشی از اختلاف علمی – فرهنگی بین ملت ها دارد.
وجه تسمیه سایت رنسانس نیز همین نوع نگرش و زاویه دید نسبت به ریشه های تنش در جامعه بشری است. ما نه به دنبال القای تفکری خاص به مخاطب و مخاطبین هستیم و نه سعی در تبلیغ ایدئولوژی خاصی داریم و بنا به دلایل بسیار، به حزب یا گروه خاصی نیز وابسته نیستیم چرا که این نوع از وابستگی، مانع از پذیرش دیدگاه های مختلف و بعضا مخالف خواهد شد. تنها رسالت ما، بر اساس آنچه که ذکر شد، افزایش آگاهی است و در این راه از تبادل نظر با دیدگاه های مختلف نیز استقبال می کنیم چرا که معتقدیم، یکی از راه های افزایش و توسعه آگاهی ها، تبادل نظر و گفتمان مدنی بین دیدگاه های مختلف است.
به دوران رنسانس خوش آمدید.
پیمان باقری